ذوب آهن اردبیل
ذوب آهن اردبیل

فروش و مشتریان


رویه فروش نقدی(شخص حقیقی)

گام اول
 • دریافت فرم درخواست خرید
 • تکمیل فرم درخواست
گام دوم
 • تصویر کارت ملی خریدار
 • گواهی امضا مخصوص خریدار
گام سوم
 • صدور پیش فاکتور
گام چهارم
 • واریز مبلغ به حساب شرکت از حساب شخص خریدار
 • ارسال فیش واریزی
 • اعلام آدرس و محل تخلیه با کد پستی ثبت شده در سامانه انبارها

رویه فروش نقدی(شخص حقوقی)

گام اول
 • صدور درخواست روی سربرگ شرکت با مهر و امضا
 • گواهی ارزش افزوده شرکت
گام دوم
 • ارسال مدارک از طریق راههای ارتباطی
گام سوم
 • صدور پیش فاکتور
گام چهارم
 • واریز مبلغ به حساب شرکت از حساب شخص خریدار
 • ارسال فیش واریزی
 • اعلام آدرس و محل تخلیه با کد پستی ثبت شده در سامانه انبارها